प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौडा, मकवानपुर

कार्य विवरण

१८ भूमि व्यवस्थापन,भूमी प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
१९ निजी, सरकारी तथा सर्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन
२० जग्गादर्ता,रजिष्ट्रेशन,जग्गाधनी प्रमाणा पुर्जा,दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
२१ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा,भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रका नापनक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन
२२ नाप नक्साका नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल स्थापना
२३ क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लागत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन
२४ भूमिहिन सुकुम्वासी,दलित ,मुत्त कमैया,हलिया,हरवा चरवा आदि वर्गको बसोवास,जीविकोपार्जन र पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
२५ सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति,कानून,तथा मापदण्ड तर्जुमा,कार्यान्वयन र नियमन
२६ सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन
२७ गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति,कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठीजग्गाको संरक्षण , अभिलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय
२८ गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान,सर्वेक्षण,सूचना संकलन,गरिब घरपरिवार पहिचान,सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
२९ सहकारी संस्था,सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन,तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
३० सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धि प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन
३१ सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य
३२ सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन